Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Příjemnou a bezpečnou jízdu vám přeje Autoškola Jaroslav Lunda
Příjemnou a bezpečnou jízdu vám přeje Autoškola Jaroslav Lunda
Příjemnou a bezpečnou jízdu vám přeje Autoškola Jaroslav Lunda
Příjemnou a bezpečnou jízdu vám přeje Autoškola Jaroslav Lunda
Příjemnou a bezpečnou jízdu vám přeje Autoškola Jaroslav Lunda

Kde platí pravidla silničního provozu

Pro provoz na parkovištích obchodních domů, na lesních nebo polních cestách musíme dodržovat totéž jako na ostatních silnicích a můžeme dostat i pokutu. Obecně lze říci, že parkoviště u obchodních center stejně jako například plochy u nemocnic podléhají režimu zákona o silničním provozu. Podle právníků tedy platí, že pokud tam řidiči stojí na vyhrazeném místě, mohou dostat pokutu, v krajním případě dokonce být i odtaženi.

Na parkovištích obchodních domů nebo třeba u nemocnic platí pravidla silničního provozu, protože jde o veřejně přístupné účelové komunikace. Policie tam i řeší dopravní nehody. Policisté se zabývají všemi přestupky včetně parkování na vyhrazených místech pro invalidy. V případě porušení hrozí řidiči pokuta do výše pěti tisíc korun a ve správním řízení až dvojnásobek. Na místa se s oblibou zaměřují také městští policisté. Přesto i tam najdete výjimku, na niž neplatí pravidla silničního provozu a je právně nepostižitelná – místa vyhrazená pro maminky s dětmi nebo třeba elektromobily. Provozovatelé v těchto případech sázejí jen na džentlmenskou dohodu s návštěvníky, ale pokutu za to nikdo dávat nemůže, pokud není místo označeno jinou předpisovou značkou ze vzorníku.

Zatímco na normální silnici řidiči netápou a parkoviště poznají spolehlivě, největší nejistotu budí zastrčené komunikace a místa, která už ani jako vozovka nevypadají. Souvisí to s pojmy „místo ležící mimo pozemní komunikaci“ a „účelová komunikace“. Ty mimochodem dělají těžkou hlavu i těm, kdo se o ně mají starat. Ani řada obcí coby správců těchto nerozpoznaných silniček si totiž neuvědomuje, že i o prašnou cestu mezi zahrádkami nebo polní cestu musí pečovat. A účastníci provozu se zase domnívají, že když někde neleží asfalt nebo se cesta tváří jako zapadlá mezi poli, nemusí respektovat žádné zákony. Pravidla platí všude, musíme se jimi řídit na všech pozemních komunikacích – tam spadají i ty účelové, které slouží ke spojení nemovitostí pro potřeby vlastníků nebo k obhospodařování lesních či polních pozemků. Stejně tak platí pravidla i pro plochy v uzavřeném objektu nebo prostoru, který slouží výhradně potřebě vlastníka či provozovatele. I v těchto místech tedy musíme mít zapnuté pásy vyjma couvání, platný řidičský průkaz a před jízdou nepožít alkohol ani drogy.

Rozeznat takovou účelovou komunikaci ale není vždy snadné. Měly by ji označovat červené sloupky. Ale těch je jako šafránu. A bohužel mnohdy nepomůže ani zdravý rozum – podle deset let starého stanoviska Ministerstva dopravy totiž nemusí být účelová komunikace zpevněná, nemusí jít dokonce vůbec o stavbu ve smyslu stavebního zákona. Kromě vyjetých kolejí na trávě tam tudíž spadá skoro všechno včetně polní a lesní cesty! Účelová komunikace dokonce ani nemusí být vůbec zanesena do katastru nemovitostí. Stačí, aby plnila již zmíněné zákonné znaky (spojení nemovitostí, pole atd.) a už je vždy účelová, platí na ní tudíž pravidla. S účelovými komunikacemi je ještě další potíž – při vyjíždění z nich musí dát řidič v obou směrech přednost vozidlům, útvaru chodců nebo jezdcům na zvířatech. Stejně tak při vyjíždění z polní či lesní cesty, jako když opouští obytnou nebo pěší zónu. Jenže o tom mnohdy neví.

Pro jednoduchost pamatujte, že pravidla platí i za závorou nebo bránou! Zákon o silničním provozu totiž nerozlišuje, zda je účelová komunikace veřejně přístupná, nebo nikoliv. V tom je mimochodem rozdíl proti povinnému ručení, které je vyžadováno jen při provozu na veřejně přístupných pozemních komunikacích. Teprve z hlediska sankčního je ale podstatné, zda je prostor veřejně přístupný, nebo oplocený, a tedy nepřístupný. I v takových případech tam sice pravidla platí (vždyť i v továrních areálech najdete dopravní značky, aby se účastnící místního provozu vzájemně nepozabíjeli), ale rozdíl je ve vyžadování respektování pravidel. Zákon o lesích úplně a jednoznačně zakazuje vjezd a stání motorových vozidel. Lesem se podle tohoto zákona rozumí lesní porosty s jejich prostředím a pozemky určené k plnění funkcí lesa. Tedy pozemky porostlé lesními dřevinami a dále i o lesní cesty zpevněné i nezpevněné, které s lesem souvisejí a slouží lesnímu hospodářství. Vlastník lesa sice může ze zákazu udělit výjimku – nejlépe písemně kvůli předejití nedorozumění ze strany orgánů státní správy lesů –, ale pro běžné houbaře to dělat nebude. Pokuty jsou hodně vysoké. Za stání a parkování v lese lze v extrémních případech uložit pokutu až sto tisíc korun. Nejčastěji je to blokově do 5000 Kč, ovšem podle míry zavinění a poškození lesa klidně trojnásobek částky.

Kde pravidla neplatí

Louka nebo pole jsou typickým místem ležícím mimo pozemní komunikaci. Nevztahují se na něj tudíž pravidla silničního provozu. Obecně pak platí, že pokud chci vjet na pozemek, který není veřejný, musím mít povolení majitele a respektovat jeho pokyny.

Pokud se podaří zima a zamrzne jezero, stává se oblíbenou zkratkou pro místní i turisty. Z hlediska zákona o silničním provozu jde o jízdu mimo pozemní komunikace. Pravidla tam sice neplatí, obecná obezřetnost by ale měla, protože i tam lze uplatňovat náhradu způsobené škody. Při zdolávání brodů narážejí vyznavači off roadu na mnohá omezení. Pokud je součástí komunikace, tedy oficiální budovaný se souhlasem správce vodního toku, pak se o pochybení nejedná. Jestliže jde o brod vyjezděný takzvaně načerno, mohlo by se jednat o porušení zákona o ochraně přírody a krajiny – konkrétně o poškození významného krajinného prvku vodní tok. Pokuta může pro fyzickou osobu ze zákona dosáhnout výše až sto tisíc korun. A kdyby viníkem byla právnická osoba (například firma) nebo fyzická osoba podnikající, mohla by sankce ze zákona dosáhnout až výše dvou milionů korun!

Při návštěvě tuningových srazů a podobných akcí na uzavřených letištích dbejte pokynů pořadatele. Silniční pravidla tam totiž neplatí. V případě jakékoliv nehody se ale ani na škody nevztahuje povinné ručení a ostatní pojištění, obvykle to najdete psáno malým písmem v pojistných podmínkách. Obecná trestní odpovědnost v případě spáchání škody někomu dalšímu nebo třeba způsobení zranění tam ovšem platí stejně jako kdekoliv jinde.

Kontakt

Jaroslav Lunda
ul. Hliníky 95
687 24 Uherský Ostroh
tel.: 572 151 411
mobil: 604 898 065
email: lunda.jarek@email.cz
skype: jarekl9569

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.